Markýzy, Žaluzie, Rolety, Sítě proti hmyzu

Všetky kategórie ☰
  • Všechny kategorie
  • Žaluzie
  • Rolety
  • MOSKYTECH
  • Sítě proti hmyzu
  • Parapety
  • Stínící sítě - plotové
web banner free transportphone banner free transport

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – www.rolety-site.cz

 

Ochranu osobních údajů bereme vážně. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Veškeré osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy na naší stránce rolety-site.cz (webová stránka fungující pod značkou blirol) jsou do 24.05.2018 zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU (Dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") jakož i v souladu s platnou evropskou legislativou.

 

Od 25.05.2018 včetně, jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

 

  1. Co to pro vás a vaše osobní údaje ve zkratce a srozumitelně znamená?

 

      1.1. Vaším osobním údajům je jakákoliv informace, která se vás týká a na základě které jste pro nás jako fyzická osoba určitelným subjektem. Nastává to v takových případech, kdy vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik či znaků, které tvoří vaši fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity. Je to např. identifikace vaší osoby na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro vás. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby.

 

1.2. Jaké údaje tedy uchováváme?

 

Během vaší návštěvy našich stránek zaznamenáváme IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Tyto informace jsou považovány za osobní údaj, protože jde o Váš online identifikátor, a proto s tímto údajem nakládáme se zvýšenou péčí.

 

1.3.Cookies

 

Používáme cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků web stránek a věděli na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies lze použít k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z počítače někdy navštívili. Bez cookies bychom nevěděli, co se vám líbí, a nedokázali bychom ve světě internetu flexibilně vyhovět vašim požadavkům.

 

Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Existují a i my využíváme několik druhů cookies - ty, které vyžaduje technické fungování webstránky jakož i ty, které vás teoreticky mohou identifikovat a které právní praxe označuje za osobní údaj. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Naše webové stránky dokáží fungovat i bez cookies a zahrnou je do fungování pro účely cílené reklamy pouze pokud na cookie-banneru v dolní části webstránky odsouhlasíte jejich používání.

 

Na základě vašich preferencí zjištěných přes cookies, webové logy a IP adresu jakož i podle vašich zájmů si vás dělíme do zájmových skupin (public a akcie). Právníci to nazývají profilování zákazníků. Pro vás to má tu výhodu, že vám přijdou e-maily s obdobným obsahem, o který jste již projevili zájem. V kostce, na základě tohoto systému vás nezatěžujeme informacemi, které jsou mimo okruhu vašich zájmů.

 

Kromě uvedeného i vy sami si v členské zóně můžete zvolit zařazení vaší e-mailové adresy do některé ze skupin - public / akce.

 

Proti profilování můžete podat námitku na e-mail:

ochranaosobnichudaju@rolety-site.cza ve lhůtě max. 1 měsíce od doručení námitky se s ní vypořádáme. Garantujeme, že tak učiníme dříve než před koncem lhůty.

 

Profilování a segmentace do zákaznických skupin probíhá hlavně ve vašem zájmu, abyste od nás dostávali relevantní informace.

 

1.4. Další osobní údaje

 

Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářů na našich stránkách: objednávkový formulář, zasílání novinek (newsletter), příp. kontaktní formulář. Nejčastěji uchováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, e-mailová adresa a tel. číslo. Vaše osobní údaje jsou použité pro blíže konkretizovány účely v těchto zásadách, a to jen v nezbytném rozsahu.

 

2. Co je to zpracování osobních údajů?

 

Pod právnickým pojmem zpracovávání osobních údajů je třeba rozumět zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji, nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky.

 

Jednoduše řečeno, jde o shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci. Je toho skutečně mnoho, ale jen na základě vámi poskytnutých údajů vám umíme poskytnout služby a produkty, které vám konkrétně zlepší život.

 

2.1. Na co tyto informace o vás používáme (účely)? A na jakém právním základě?

 

Správcem pro účely zpracování osobních údajů je obchodní společnost M-TECH group s.r.o., Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, Slovensko, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, v oddíle Sro, ve vložce číslo 40201/P.

 

K sběru osobních údajů dochází na webové stránce rolety-site.cz a na její jednotlivých podstránkách.

 

Na jednotlivých webových stránkách fungují různé prodejní mechanismy produktů (v online a offline podobě), které pro lepší porozumění pro účely sběru osobních údajů můžeme rozdělit do následujících skupin:

 

2.2. Osobní údaje zadávané v objednávkovém formuláři :

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (pokud jste FO - podnikatel i vaše obchodní jméno, místo podnikání, IČO, DIČ)  - nezbytné pro účel dodání objednaného produktu, na účel vystavení faktury a souvisejících dokladů, a na účel péče o zákazníka = právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy + plnění zákonných povinností správce vyplývajících z daňových zákonů, z předpisů o účetnictví, z občanského zákoníku a dalších zvláštních právních předpisů; doba uchovávání údajů ve smyslu zákonných předpisů je 10 let po poskytnutí posledního plnění ze smlouvy;

datum narození - nezbytné pro účely vymáhání a obhajování právních nároků správce následkem případného neplnění smlouvy ze strany zákazníka - právním základem je plnění smlouvy a oprávněný zájem správce spočívající v obhajování právních nároků správce při porušování uzavřených smluv; doba uchovávání údajů 5 let (záruční doba při součástech stavby);

e-mail, tel. číslo - komunikace se zákazníkem o vyřízení objednávky, doručení objednávky (produkt stínící techniky a obdobný produkt), doručení dodatečných informací k objednávce od dodavatele správce; zajištění montáže objednaného produktu externím montérům = právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy; doba uchovávání ve smyslu zákonných předpisů od 5 let po poskytnutí posledního plnění ze smlouvy (zákonná záruční doba na součásti stavby);

e-mail, tel. číslo - doručování marketingových informací, na čem má správce oprávněný zájem, neboť zasílány informace se týkají obdobných produktů správce, jaké již byly platícímu zákazníkovi dodány, a naším zájmem je dodat vám jako platícímu zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za vaše peníze; doba uchovávání 3 roky;

platební údaje - technické zabezpečení platby = právním základem je plnění smlouvy uzavřené online; doba uchovávání do momentu přijetí platby.

 

2.3. Osobní údaje zadávané v žádosti o zasílání newsletteru:

e-mail - na účel zasílání vyžádaných novinek na právním základě svobodného, dobrovolného a informovaného souhlasu čtenáře; doba uchovávání 3 roky;

 

2.4. Kontaktný formulár

 

na zosúladení s GDPR sa pracuje a požiadavka je zadaná spoločnosti bart.sk s.r.o.

 

jméno, příjmení, e-mail - za účelem zpětné vazby a vybavení vašeho požadavku; pokud nedojde k uzavření smlouvy, tak jsou vaše osobní údaje po vyřízení vašeho požadavku vymazány. Pokud k uzavření smlouvy dojde, tak se zpracování vašich osobních údajů spravuje bodem 2.2. těchto zásad.

 

2.5. Registrace do spotřebitelského klubu

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (povinné údaje), obchodní jméno, IČO, DIČ (pokud jste FO - podnikatel) - do spotřebitelského klubu se registrujete při vytvoření objednávky a proto uvedené údaje potřebujeme pro účely vyřízení objednávky a zpracováváme je na právním základě plnění smlouvy; spotřebitelský klub umožňuje čerpat věrnostní slevy, které vám při uzavření smlouvy doručujeme, vaše údaje nepoužíváme na jiný účel. jako bod 2.2. těchto zásad (období - plnění smlouvy, plnění našich zákonných povinností jakož i doba uchovávání osobních údajů);

tel. číslo, e-mail - obdobně jako bod 2.2. zásad + doručování věrnostních slev, co pro vás jako zákazníky znamená doručování marketingových informací, na čem má správce oprávněný zájem. Zasílány informace se týkají obdobných produktů od správce, jaké již byly platícímu zákazníkovi dodány, a naším zájmem je dodat vám jako platícímu zákazníkovi co nejvyšší hodnotu za vaše peníze; doba uchovávání 3 roky.

 

Registraci v spotřebitelském klubu můžete kdykoli zrušit a váš nákup v e-shopu uskutečnit i bez členství v uvedeném klubu.

 

Vaše konto v spotřebitelském klubu umožňuje uplatňovat vaše práva podle bodu 5 těchto zásad ve vaší režii a především neprodleně. Vždy si můžete opravit / změnit zadané osobní údaje.

 

3. Doba uchovávání údajů

 

Osobní údaje se u správce uchovávají na uvedené účely po dobu vyřízení objednávky / plnění smlouvy spolu se zabezpečením nároků ze záruky během 5 leté záruční doby / do uplynutí doby 10 let od poskytnutí posledního plnění ze smlouvy u účetních dokladech / ve vztahu k e-mailem na účely marketingu po dobu 3 let nebo dokud jste se neodhlásili / nenamítali zpracování / oprávněný zájem správce - podle toho, co nastane dříve; pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak (delší dobu zpracování).

 

V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání / do protestu oprávněného zájmu / profilování je zpracování vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas po jeho poskytnutí odvolali / oprávněný zájem správce nebo profilování vašich údajů namítli.

 

4. Jste v bezpečí

 

Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu dat. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy, využíváme kontrolu přítomnosti virů, anitvírove programy a víceúrovňový firewall.

 

Zároveň osoby - zprostředkovatelé - které přicházejí do kontaktu s vašimi údaji, jsou náležitě poučeny o povinnosti zachovávat mlčenlivost a komunikace s nimi probíhá přes šifrovanou komunikaci.

 

Naše webové stránky jsou vybaveny zabezpečeným protokolem https: //; platba za produkty probíhá přes zabezpečené platební brány (Tatrabanka) a údaje o vás, které u nás uchováváme, jsou zajištěny na serverech heslem a šifrováním a je z nich vytvářena zajištěna záloha. Zároveň pravidelně aktualizujeme záznamy o zpracovatelských činnostech ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a evropských standardů.

 

V neposlední řadě, seznamy našich zákazníků v listinné podobě jsou odloženy v uzamčené kanceláři v budově chráněné kamerovým systémem a přístup k nim mají pouze oprávnění zaměstnanci. Děláme vše pro to, aby i mimo počítačových systémů byly vaše údaje v bezpečí.

 

Pokud by náhodou byly naše systémy napadené hackerským útokům, zda by byl náš systém jinak napaden a vznikla by i jen hrozba úniku dat a poškození vašich práv, budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních a zároveň v téže lhůtě budeme komunikovat i s orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů v SR - s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Kontaktný e-mail vo veciach ochrany osobných údajov:

ochranaosobnychudajov@rolety-site.cz
 

5. Vaše práva

 

Jako dotčená osoba, t. j. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají - máte právo být informován o údajích provozovatele - tj osoby, která vaše údaje zpracovává.


Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je: M-TECH group s.r.o., Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, Slovensko, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, v oddíle Sro, ve vložce číslo 40201/P.

Kontaktný e-mail vo veciach ochrany osobných údajov:

ochranaosobnychudajov@rolety-site.cz

 

5.1. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme. Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k vaší osobě, rádi vám je na požádání poskytneme písemně v uceleném souboru elektronicky na váš e-mail. Správce může odmítnout poskytnout kopii osobních údajů, které zpracovává, pokud by takové poskytnutí mohlo mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

 

5.2. Jako subjekt údajů máte právo na opravu poskytnutých údajů, resp. jejich doplnění v případě výskytu jakýchkoliv nesprávnosti / neúplnostem.

 

5.3. Po dosažení účelu poskytnutí osobních údajů - tj po poskytnutí plnění ze spotřebitelské smlouvy a ukončení čerpání produktů přes přístupová hesla, máte "právo na zapomnění" = právo na vymazání poskytnutých údajů. Právo na vymazání poskytnutých osobních údajů se uplatní i v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je stejně jednoduché jako jeho udělení: buď kliknete na tlačítko "odhlásit" nebo obdobně znějící tlačítko v e-mailové kampani, nebo nám napíšete na kontaktní e-mail:

 ochranaosobnichudaju@rolety-site.cz

 

5.4. V případech, kdy je zpracovávání osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu, máte právo namítat náš oprávněný zájem. Pokud vaši námitku vybavíme jako důvodnou, vaše údaje zpracovávány na uvedeném základě vymažeme z našich systémů. Stejně jejich vymažeme, pokud se prokáže, že údaje byly zpracovávány nezákonně.

 

Právo na vymazání vašich osobních údajů však není absolutní. Pokud vaše údaje potřebujeme k plnění našich zákonných povinností, které nám ukládají daňové zákony, účetní předpisy a další zvláštní právní předpisy; pro tento účel plnění našich zákonných povinností je budeme muset dále zpracovávat.

 

5.5. Jako subjekt údajů máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, a to v případě pokud, napadnete správnost osobních údajů, a to po dobu prověřování správnosti údajů; nebo pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné a na místo vymazání údajů budete požadovat omezení jejich zpracování; a také pokud správce nepotřebuje vaše osobní údaje k účelu, který uvedl, ale potřebujete je právě vy k prokázání, příp. obhajování vašich právních nároků (reklamace, soudní spory - jinak by došlo k výmazu údajů a nemohli bychom vám je poskytnout). Při omezení zpracování osobních údajů vaše údaje zůstanou v našich systémech, ale my je už nebudeme používat pro naše účely.

 

5.6. Správce vám na vaši žádost oznámí změnu, opravu, resp. vymazání vašich osobních údajů. Zároveň máte právo požadovat i předávání osobních údajů k druhému správci - např. e-shopu, jehož údaje nám písemně sdělíte. Technicky realizovatelný je z naší strany je přenos e-mailové adresy, ostatní údaje vzhledem k rozdílnost účelu jejich zpracování oproti zpracovávání e-mailové adresy (viz výše) vám poskytneme v závislosti na okolnostech případu. Správce je oprávněn odmítnout žádost dotyčné osoby na přenos dat, pokud by požadovaný přenos mohl mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných a nejsou splněny zákonné podmínky realizace práva na přenos ve smyslu GDPR.

 

5.7. Všechny vaše žádosti při uplatňování vašich výše uvedených práv, námitky proti oprávněnému zájmu správce či souhlas se zpracováním osobních údajů, vyřídíme do 72 hodin od doručení; v případě komplikované žádosti nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. Pokud je vaše žádost technicky náročná na vybavení, oznámíme vám to a uvedenou lhůtu ve smyslu zákona prodloužíme ještě o 2 měsíce.

 

Opakované nebo nepřiměřeně zatěžující žádosti o výkon práv subjektů zpoplatnit přiměřeným poplatkům podle administrativních nákladů s tím spojenými, o čem vás uvědomíme.

 

5.8. Správce prohlašuje, že nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí, a vaše data jsou uložena na serverech lokalizovaných v EU. Pokud by náhodou došlo k přenosu do třetích zemí, je to způsobeno technickými operacemi našich zpracovatelů, kteří jsou velkými hráči na trhu, a proto v zpracovatelských smlouvách, které máme s nimi uzavřené, jsou bezpečnost vašich údajů i přenos dat mimo EU do maximálně možné míry ošetřeny.

 

Dohlížitelem nad zpracováváním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky. V případě, že na Vaši žádost o výkon práv nebudeme reagovat do 1 měsíce od jejího doručení, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů dle ust. § 100 zákona č. 18/2018 Sb. v platném a účinném znění (řízení o ochraně osobních údajů).

 

 

6. Zpracovatelé (příjemci údajů) - nebo kdo má ještě k vašim údajům přístup?

 

Náš tým funguje na základě smluv o spolupráci uzavřených správcem. Uvedené smlouvy o spolupráci jsou doplněny zpracovatelskými smlouvami, které zajišťují, aby vaše údaje i u spolupracovníků či členy našeho týmu byly v bezpečí.

 

Náš tým tvoří:

bart.sk s.r.o. -hostingová spoločnosť, IČO: 36593966, IČ DPH: SK2022008747; obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo vložke číslo 16650/V

 

Externí kurýrní společnosti- DHL, UPS, SDS, Geis

K2 atmitec s.r.o., IČO: 42767717, DIČ: CZ42767717, Spisová značka: C 2013 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě.

 

Externí montéři: M - TECH partner s. r. o., Vodárenská 28/6006, Prešov 080 01, Slovensko, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, ve složce číslo 3070 / P.

 

Komunikace mezi námi, která někdy obsahuje vaše osobní údaje, funguje přes zabezpečené přístupy a šifrované zprávy.

 

Dalšími zpracovatelé, ke kterým se od nás dostávají vaše údaje, jsou velcí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavřené nové zpracovatelské smlouvy v jimi navrhovaném znění - více info o znění GDPR pravidel našich zpracovatelu přes hypertextové odkazy:

 

Google Ddrive (cloudové služby) -https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

MailChimp - https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.220895194.31954635.1523972384-1397443315.1523972384

K2 atmitec s.r.o., IČO: 42767717, DIČ: CZ42767717, Spisová značka: C 2013 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě.

https://www.k2.cz/

 

S údaji pracují i naši zaměstnanci - kteří jsou poučeni o povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům a pravidelně školení v uvedené oblasti.

 

7. Odkazy třetích stran

 

Někdy na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webové stránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů a jsou nezávislé od našich. Z toho důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran. I přesto je naší snahou udržovat vysokou úroveň bezpečnosti. Proto, pokud máte jakékoliv podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktujte nás na: ochranaosobnichudaju@rolety-site.cz

Děkujeme.

 

Nabídky na produkty těchto třetích stran vám budeme zasílat na e-mail pouze na základě vašeho vážného, svobodného, informovaného, konkrétního, jednoznačného a kdykoli odvolatelného souhlasu.

 

8. Neposkytujeme vaše údaje třetím stranám

 

Neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám. Podle nás to není fér a zároveň vaše osobní údaje jsou to nejcitlivější, co nám můžete poskytnout.

 

Výjimkou jsou příjemci = zpracovatelé, o kterých jsme vám poskytli informace v těchto zásadách zpracování osobních údajů a kteří nám asistují při vytváření webových stránek, spolupracují na našich projektech a obsluhují vás. Tito partneři jsou vázáni diskrétností, zpracovatelskými smlouvami, zavázali se k mlčenlivosti, a tím souhlasili s uchováváním vašich údajů v bezpečí, a považují je za důvěrné.

 

Předání vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona nebo pravomocných úředních či soudních rozhodnutí v souladu s právními předpisy České republiky.

 

9. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

 

Pokud se rozhodneme změnit podmínky o ochraně osobních údajů, zveřejníme je na této stránce a informujeme vás e-mailem.

 

Tyto podmínky jsou platné od 10.05.2018

 

Kontaktujte nás

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo podněty, napište nám.

 

M-TECH group s.r.o., Tesárska 19/142, 080 01 Haniska, Slovensko, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, v oddíle Sro, ve vložce číslo 40201/P.

Kontaktný e-mail vo veciach ochrany osobných údajov:

ochranaosobnychudajov@rolety-site.cz

Newsletter s aktuálními akciovými nabídkami na Váš email.

Staňte se členem

Objevte členské slevy, inspiraci i množství novinek v obchodním domě a proměňte své nápady na skutečnost. Více zistíte registrací...

Registrovat

    

U nás můžete platit:  CardPay
VISA MasterCard

2024 (c) M-TECH group s.r.o. - všechna práva vyhrazena.
Obsah www stránky je možné používat jen s písemným souhlasem majitele.