Markýzy, Žaluzie, Rolety, Sítě proti hmyzu

Všechny kategorie
  • Všechny kategorie
  • Žaluzie
  • Rolety
  • Sítě proti hmyzu
  • Pro střešní okna VELUX, FAKRO
  • VELUX (originální doplňky)
  • Parapety
  • Garnýže, záclony

Všeobecní obchodní podmínky

1. Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu na těchto našich webových stránkách, s pomocí operátora na lince: +421948 940965 (Po - Pá: 7:30 - 16:00).

2. Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

-
pokud nakupujete jako soukromá osoba, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte vaše telefonní číslo a e-mail.
-
pokud nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností, uveďte také název podnikatele (obchodní jméno), IČO, DIČ, DIČ a místo podnikání, včetně čísla telefonu a e-mailové adresy.

3. Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu dodání zboží.

4. Dodání zboží uskutečňujeme během pracovních dnů od 9:00 - 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem nebo sms.

5. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo předat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon).

6. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce / kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutné v takových případech použít přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznamená do dokladu o převzetí zboží.

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty. Reklamační podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není při konkrétním zboží uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží objednatelem. Doklad o převzetí zboží (zaplacení) si proto pečlivě uschovejte. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží. V případě výměny zboží za nové zboží dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případně další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního protokolu. V případě výměny zboží za nové zboží začíná běžet záruční doba na nové zboží nanovo, od jeho převzetí.

UPOZORNĚNÍ! Váš monitor a tiskárna nemusí zobrazovat barvy takové, jaké jsou ve skutečnosti. Na Vašem monitoru se mohou barevně lišit barvy a odstíny materiálů. Tato skutečnost není předmětem reklamace a reklamace tohoto typu nebudou nesou zřetel. Stejně tak není důvodem k reklamaci mírně šikmý chod při vytahování (při interiérových horizontálních žaluzií), pokud je tento sklon v rámci tolerance uváděné výrobcem.

7. Doprava je zpoplatněna zvlášť. Rozvoz zboží zajišťujeme prostřednictvím přepravních společností. Kupující je povinen zásilku překontrolovat. V případě, že zásilka není poškozena, zavazuje se tuto převzít. V případě bezdůvodného odepření převzetí nebo jiného zmaření doručení zásilky se objednatel zavazuje nahradit všechny náklady spojené s opětovným doručením. Pokud je poškozený obal zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě poškození zboží, tuto skutečnost napíše do poznámky v dodacím listu a neprodleně vyrozumí reklamačnímu pracovníkovi reklamacie@rolety-site.cz. Následně při řešení reklamace je kupující povinen poskytnout maximální součinnost. Vady způsobené mechanickým poškozením nebereme na zřetel, pokud nejsou zapsány v předávacím protokolu.

8. Osobní odběr je možný na odběrném místě - provozovna Tesárska 19, 080 01 Haniska u Prešova. Osobní odběr musí být nahlášen již při objednávce. Při osobním odběru zboží nepřihlíží k případné vzniklé reklamace, které jsou způsobené vlastní přepravou, apod.

9. Ustanovení o odstoupení od smlouvy: V případě smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím internetové, e-mailové, telefonické nebo faxové objednávky, příp. Listem na základě nabídkového katalogu) je spotřebitel, t. j. fyzická osoba - nepodnikatel, oprávněn odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči - např. e-mail, fax av případě smluv uzavíraných ústně i ústní formou. Pro uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy je třeba jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele, na které může spotřebitel využít výše uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazníkovy oznámení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží uzavřené na dálku bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 9 VOP, t. j. v 14. den ode dne převzetí zboží.

Prodávající zároveň informuje spotřebitele, že při uplatnění práva odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. v platném a účinném znění, je spotřebitel povinen zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího a nést náklady na vrácení zboží jakož i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prodávajícímu prostřednictvím poštovní přepravy.

Zboží se považuje za převzatý spotřebitelem okamžikem, jestliže spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce jsou dodávány odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, se zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
- prodej zboží, který byl zhotoven na objednávku, podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím u spotřebitele.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v následujících případech:
- pokud se produkt přestane vyrábět nebo dodávat, nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat spotřebitele telefonicky nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitel již uhradil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14 pracovních dní,
- není možné se zkontaktovat se spotřebitelem (chybně uvedené telefonní číslo nebo e-mail, spotřebitel je nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.).

9a    Následky odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele:
Po odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je prodávající povinen vrátit spotřebiteli všechny platby uhrazené v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží ke spotřebiteli. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si spotřebitel sjednal jiný způsob doručení jako je způsob doručení uveden čl. 7 VOP. Prodávající je povinen vrátit uvedeno platby spotřebiteli do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Úhrada uvedených plateb bude provedena stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své první platbě, pokud spotřebitel nebude souhlasit s jiným způsobem platby bez účtování dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží bude vrácena spotřebiteli až po splnění podmínky doručení zakoupeného zboží zpět na adresu prodávajícího resp. po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel je zároveň povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží, který byl předmětem smlouvy zpět prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, jestliže spotřebitel odevzdal zboží k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

* Uvedené ustanovení v čl. 9 a 9a VOP o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku platí i při smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ve smyslu ust. § 2 zákona č. 102/2014 Sb. v platném a účinném znění - tj např. během prodejní akce nebo v prostorách, které nejsou provozním prostorem prodávajícího.

10.    Ochrana osobních údajů spotřebitele: Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Tyto informace jsou nutné pro identifikaci kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, na správnou distribuci zboží a při komunikaci s Vámi. Umožní nám uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit denní doklad, popřípadě identifikovat vaši platbu přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru provozovatele. Údaje může objednatel dle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména) a doručovatelské služby (adresa na dodání). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme žádné třetí straně.

Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky Objednatele, která poskytuje provozovateli jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, ​​případně číslem účtu) (potřebné pro identifikaci správné platby av případě potřeby pro její vrácení). V žádném případě se provozovatel nedozví žádné další informace, jako přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu objednatele.

Provozovatel internetového obchodu, společnost Web Shops, sro. IČ: 45 720 631, se sídlem Tesárska 19/142, Haniska 080 01, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov v oddíle Sro ve vložce číslo 23446 / P je provozovatelem pro účely zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů v platném a účinném znění. Provozovatel zpracovává výše uvedené osobní údaje objednavatele bez souhlasu dotčené osoby (tj objednavatele) ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b), protože zpracování osobních údajů objednavatele je nezbytné pro plnění smlouvy o prodeji zboží, ve které vystupuje objednatel jako jedna ze smluvních stran. Účel zpracování osobních údajů je blíže rozepsaný v předchozích odstavcích čl. 10 VOP. Provozovatel přijal ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. v platném a účinném znění bezpečnostní opatření na ochranu poskytnutých osobních údajů.

Dotyčná osoba (objednatel) tímto bere na vědomí, že jeho práva jako práva osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou uvedeny v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Sb. v platném a účinném znění. Tato práva zahrnují zejména právo na základě bezplatné písemné žádosti požádat provozovatele potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje objednavatele zpracovávané provozovatelem a obecné informace o způsobu zpracování osobních dat, obecné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal osobní údaje objednavatele jakož i seznam jeho zpracovávaných osobních údajů. Dotyčná osoba (objednatel) má právo na opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů, které jsou zpracovávány provozovatelem tak na likvidaci osobních údajů, pokud se účel jejich zpracování skončil, nebo pokud došlo k porušení zákona č. 122/2013 Z.z. v platném a účinném znění a právo vznést proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu v poštovním styku bez souhlasu dotčené osoby a žádat jejich likvidaci dle ust. § 28 odst. 3 zákona č. 122/2013 Sb. v platném a účinném znění.

11. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné nákupní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

12. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.rolety-site.cz